Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

Η ηλεκτρονική διεύθυνση aerowerathens.gr αποτελεί χώρο διαδικτυακής προβολής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Νίνος Παναγιώτης» ,η οποία εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής και επί της οδού Μαγνησίας αρ. 17,με Α.Φ.Μ 103186321 και η οποία για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης θα καλείται εφεξής «Lality», η δε ηλεκτρονική διεύθυνση θα καλείται «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός χώρος». Mέσω της Ιστοσελίδας ο καταναλωτής της μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Lality», καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων της «Lality». Mέσω της Ιστοσελίδας ο καταναλωτής της μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Lality» καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων της «Lality».
Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον εκάστοτε καταναλωτή και ο οποίος για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «επισκέπτης» διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης , τους οποίους καλείται να αναγνώσει πριν την περιήγησή του και συναινεί ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτή τους έχει αποδεχθεί και συναινεί με το περιεχόμενο τους
1.2 Η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης συναινεί ότι η εν γένει λειτουργία της Ιστοσελίδας καθώς και ειδικότερα η προβολή των προϊόντων της σε αυτήν δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Lality» προς τον εκάστοτε επισκέπτη για κατάρτιση σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε από τα προβαλλόμενα στην Ιστοσελίδα.

2. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

2.1 Ο επισκέπτης με μόνη την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα αποδέχεται στο σύνολο τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και δηλώνει ότι τους έχει αναγνώσει, κατανοήσει και ότι συμφωνεί πλήρως με αυτούς. Περαιτέρω, ο επισκέπτης αποδέχεται τόσο ότι θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και πιθανόν μελλοντικών τροποποιήσεων / ή και προσθηκών τους κάθε φορά πριν την περιήγησή σε αυτήν όσο και ότι με μόνη την περιήγησή του συναινεί με το περιεχόμενο των εκάστοτε αναθεωρημένων όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.
Η «Lality» δηλώνει στον επισκέπτη και ο επισκέπτης το αποδέχεται, ότι σε περίπτωση διαφωνίας του δεν θα συνεχίζει την περιήγησή του άλλως στην περίπτωση κατά την οποία θα συνεχίσει την περιήγησή του, η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με συναίνεση εκ μέρους του σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της Ιστοσελίδας.
2.2 Για τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν απαιτείται εκ μέρους του επισκέπτη εγγραφή.
2.3 Μέσω της περιήγησής του στις επιμέρους σελίδες και κατηγορίες αυτών της Ιστοσελίδας ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα προϊόντα τα οποία πωλεί η «Lality» καθώς και για την εν γένει δραστηριοποίηση της «Lality» και να προβεί σε αγορά προϊόντων από αυτά που πωλεί η «Lality» μέσω της Ιστοσελίδας.
2.3 Προκειμένου να προβαίνει σε χρήση της Ιστοσελίδας ο επισκέπτης είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την σύναψη εξ αποστάσεως πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Lality».
2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει χρήση κάποιας κατηγορίας ή / και σελίδας της ιστοσελίδας όπως π.χ. να επικοινωνήσει με την «Lality» μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται να είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τα στοιχεία που θα του ζητηθούν .
2.5 Η«Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας αλλά και ειδικότερα με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντων της«Lality» δύναται να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλ.6907365709 είτε με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ΤΑΔΕ


3. Τροποποιήσεις

3.1 Η«Lality» διατηρεί το δικαίωμα και ο επισκέπτης συναινεί, να προβαίνει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ακόμα και κατάργηση τμήματος ή / και του συνόλου σελίδων, κατηγοριών, εφαρμογών και λογισμικών της «Lality» όπως επίσης να μεταβάλει εν γένει τη λειτουργία, τον τρόπο παρουσίασης και τη δομή της καθώς και να διακόψει πλήρως τη λειτουργία της
3.2 Η«Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης το αποδέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί για τις πιθανές τροποποιήσεις της Ιστοσελίδας καθώς και ότι έχει λάβει γνώση ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων χρήσης και συναινεί με τις τροποποιήσεις αυτές.

4 . Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη ότι ο Διαδικτυακός χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών / ή και νομικών , για την περιήγηση στις οποίες ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη. Περαιτέρω ο επισκέπτης αποδέχεται ότι η «Lality» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας, τους όρους χρήσης και το εν γένει περιεχόμενο των ιστοσελίδων των τρίτων προσώπων.
4.2 Ειδικά για τους όρους χρήσης των ως άνω αναφερόμενων ιστοσελίδων η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο πριν την περιήγησή του σε αυτές να λάβει γνώση.


5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.1 Η «Lality» δηλώνει στον επισκέπτη ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στο σύνολο του αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Lality» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενών με αυτή και ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε προσβολή αυτών .
Στη έννοια του περιεχομένου της Ιστοσελίδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, τα σήματα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες , τα λογισμικά κ.λ.π
5.2 Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δύναται να χρησιμοποίει την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση προκειμένου να ενημερωθεί για τα προϊόντα που πωλεί η «Lality» μέσω αυτής ή / να προβεί σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων αυτών .
Περαιτέρω η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης το αποδέχεται ότι απαγορεύεται η εκ μέρους του καθοιονδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας για εμπορικό ή εν γένει οικονομικό σκοπό, της «Lality» επιφυλασσόμενης να αξιώσει από τον επισκέπτη την αποκατάσταση κάθε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας ήθελε προκληθεί από τη μη τήρηση των περιλαμβανομένων στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας»

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Η «Lality» επισημαίνει στον επισκέπτη ότι θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και τα μέσα, προκειμένου να είναι εφικτή η ασφαλής και απρόσκοπτη περιήγησή του στην Ιστοσελίδα», για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο επισκέπτης και ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Lality» σε περίπτωση κατά την οποία υποστεί οποιαδήποτε βλάβη λόγω της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα», όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εάν υποστεί βλάβη η συσκευή περιήγησης μέσω της οποίας περιηγήθηκε στην Ιστοσελίδα.
6.2Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη η περιήγηση του επισκέπτη στην Ιστοσελίδα και η ολοκλήρωση ενδεχόμενων αγορών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι για λόγους που δεν οφείλονται στην «Lality» ενδέχεται να μην είναι δυνατή η απρόσκοπτη περιήγησή του στην Ιστοσελίδα για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω μη ορθής εμφάνισης μιας συγκριμένης κατηγορίας, μη ορθής λειτουργίας μιας εφαρμογής, μη ορθής εμφάνισης περιλαμβανομένων φωτογραφιών, εικαστικών κ.λπ. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει έναντι της «Lality» οποιαδήποτε αξίωση για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν εξ αυτού του λόγου.
6.3Η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση του συνόλου των πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς και για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του των πληροφοριών αυτών και ότι δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει από την «Lality» οτιδήποτε εξ αυτής της αιτίας.

7.Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1 Η «Lality» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας δηλώσει ο επισκέπτης ενδεχομένως διαβιβάσει κατά την χρήση της Ιστοσελίδας καθώς επίσης ότι ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών στα πλαίσια επικοινωνίας της με το επισκέπτη.
7.3 Η «Lality» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα κάνει χρήση …………………..
7.3 Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στην Ιστοσελίδα μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί, πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και τα κατάλληλα μέσα.
7.4 Ο επισκέπτης, ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την «Lality» μέσω της Ιστοσελίδας ή και να ολοκληρώσει κάποια αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλεί η «Lality» μέσω της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να δηλώσει κάποια στοιχεία του και αποδέχεται ότι συναινεί με την συλλογή αυτών των στοιχείων εκ μέρους της «Lality» με μόνη τη δήλωσή των στοιχείων αυτών .
7.5 Η «Lality» δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε αποκάλυψη των στοιχείων του επισκέπτη χωρίς να έχει τη συναίνεση του εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προς την «Lality» θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν καθώς και στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής των προσφερόμενων μέσω της Ιστοσελίδας υπηρεσιών προς αυτόν από ή / και την εταιρία κατασκευής και υποστήριξης της Ιστοσελίδας.
7.6 Η «Lality» δηλώνει και ο επισκέπτης το αποδέχεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί να δηλώσει μέσω κάποιου πεδίου της Ιστοσελίδας στοιχεία, είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και έχει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του.
7.8 Η «Lality» δηλώνει στον επισκέπτη, ο οποίος έχει προβεί μέσω της καθοιονδήποτε τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας σε δήλωση στοιχείων ότι έχει τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπει η νομοθεσία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως αυτά των άρθρων 11-13 του ν. 2572/1997.
7.9 Newsletters. Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι στην περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα και τη δραστηριότητα της «Lality» μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να κάνει εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία. Με μόνη τη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του στο πεδίο για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletters, o επισκέπτης συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την αποστολή εκ μέρους της «Lality» των ενημερωτικών μηνυμάτων. Μετά την εγγραφή θα λάβει….
Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι έχει το δικαίωμα επικοινωνώντας με την «Lality» μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την «Lality» στην ηλεκτρονική διεύθυνση…………..ΤΑΔΕ…………να αιτηθεί την διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters καθώς να ζητήσει την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών από αυτόν.
7.10 Cookies. H «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι ο Διαδικτυακός χώρος χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) η εκάστοτε ιστοσελίδα που τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και ειδικότερα ο εξυπηρετητής ιστού – web server), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος χρήστης περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.
Περαιτέρω η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι τα cookies, τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν την πλοήγηση του επισκέπτη στην Ιστοσελίδα και τις προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από την Ιστοσελίδα, καθώς και ότι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει, εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας.
H «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.
7.11 H «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι ενδεχομένως η Ιστοσελίδα να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Οι ιστοσελίδες των τρίτων προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Lality» δεν έχει καμία ευθύνη και προτρέπει τον επισκέπτη να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.
7.12 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με την «Lality» στην ηλεκτρονική διεύθυνση…………ΤΑΔΕ……….καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6907365709.


B.ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις

ι. H «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης το αποδέχεται ότι προκειμένου να προβαίνει μέσω της Ιστοσελίδας σε αγορά προϊόντων είναι απαραίτητο να τηρεί τις επιβαλλόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι ενήλικος .
ιι. H «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης το αποδέχεται ότι η εξ αποστάσεως πώληση των προϊόντων της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει εκ μέρους του επισκέπτη την ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο των όρων πώλησης, όσο και του συνόλου των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

2. Στοιχεία παραγγελίας.

ι. Ο επισκέπτης προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία του οφείλει να συμπληρώσει ή /και να επιλέξει τα κατάλληλα πεδία, τα οποία θα του ζητηθούν , στην Ιστοσελίδα , όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το είδος του προϊόντος, το οποίο επιθυμεί να αγοράσει, την ποσότητα αυτού, το όνομα του , το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email) κ.λπ.
ιι.Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για ορθή, αληθή και ακριβή δήλωση των προσωπικών του στοιχείων καθώς και των στοιχείων της παραγγελίας του στην Ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα πριν την αποστολή της παραγγελίας να την ακυρώσει ή να τη διαφοροποιήσει κατά περιεχόμενο .

3. Περιγραφή και εμφάνιση προϊόντων

ι. H «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη ότι δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Lality» μέσω της Ιστοσελίδας μέσω των αναρτημένων στις οικείες θέσεις φωτογραφιών αυτών καθώς και των όποιων ενδεχομένως πληροφοριών συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες, ήτοι ενδεικτικά των βασικών των χαρακτηριστικών .
ιι. H «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα καθώς και ότι έχει καταβληθεί, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της, ώστε οι πληροφορίες που θα λάβει για τα προϊόντα ο επισκέπτης μέσω της ιστοσελίδας να είναι ορθές και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι για λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνεται αυτή δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο εμφάνισης όπως π.χ. λόγω της χρήσης συγκεκριμένου φυλλομετρητή, συσκευής περιήγησης κ.λπ. ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.
ιιι. H «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες ή / και διευκρινίσεις για τα εμφανιζόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα της «Lality» ή/ και για τον εν γένει τρόπο ολοκλήρωσης αγοράς οπουδήποτε από τα εμφανιζόμενα προϊόντα μπορεί να επικοινωνεί με την «Lality» με το τμήμα e-shop στο τηλ. 6907365709 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας…………ΤΑΔΕ…………

4. Περιγραφή σταδίων αγοράς

ι. H «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι προκειμένου να προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά των προϊόντων της «Lality» μέσω της ιστοσελίδας, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει την περιγραφόμενη διαδικασία αγοράς στην Ιστοσελίδα.
ιι. Πιο συγκεκριμένα , ο επισκέπτης προκειμένου να προβεί σε αγορά προϊόντων θα πρέπει να επιλέξει για το «Καλάθι αγορών» ( κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο) τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγορά σύμφωνα με την περιγραφή των εμφανιζομένων εικονιδίων, έχοντας επιπλέον συμπληρώσει όποιο σχετικό πεδίο απαιτηθεί, επιλέξει τρόπο πληρωμής και αποδεχθεί τους όρους χρήσης.
ιιι. Διαδικασία παραγγελίας. Ο επισκέπτης θα ακολουθήσει επιγραμμικά (on line) την ακόλουθη διαδικασία:
α. Επιλέγει ( «κάνει κλικ») το προϊόν με το συγκεκριμένο κωδικό που επιθυμεί
β. Επιλέγει («κάνει κλικ») τα πεδία με τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (μέγεθος –ποσότητα)
γ. Επιλέγει («κάνει κλικ») την ένδειξη «Προσθήκη στο καλάθι»
δ. Επιλέγοντας το εικονίδιο καλάθι ενημερώνεται για το σύνολο της παραγγελίας και τα πιθανά έξοδα αποστολής.
ε. Επιλέγει την ένδειξη ολοκλήρωση αγορών.
στ. Συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αγορών
ιv. Στη συνέχεια ο επισκέπτης θα λάβει ένα email από την «Εταιρία», η αποστολή του οποίου σκοπό έχει …….
V.α. Αγορά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Εκτός από τη δυνατότητα να προβεί διαδικτυακά μέσω της περιγραφόμενης και υποστηριζόμενης από την Ιστοσελίδα διαδικασίας σε αγορά προϊόντος/-ντων της «Lality», ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντος /-ντων μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας .
Προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς μέσω τηλεφωνικής κλήσης ο επισκέπτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα κάτωθι στάδια:
αα. Να επικοινωνήσει με την «Lality» μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο 6907365709 και
αβ. Να δηλώσει το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει.
αγ. Να δηλώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και ειδικότερα : Ονοματεπώνυμο, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας, κωδικός του προϊόντος ή των προϊόντων, ποσότητα, να επιβεβαιώσει τον τρόπο πληρωμής, το τελικό κόστος της παραγγελίας, των εξόδων αποστολής συμπεριλαμβανομένων στην περίπτωση που υπάρχουν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους.
β. Αγορά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης επιλέξει να προβεί σε αγορά προϊόντων της Ιστοσελίδας μέσω τηλεφωνικής κλήσης συναινεί ότι με μόνη την τηλεφωνική κλήση προς την «Lality» έχει ενημερωθεί για το σύνολο των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας αλλά και των ειδικότερων όρων ολοκλήρωσης της πώλησης και κυρίως την τιμή των προϊόντων καθώς και την διαδικασία αποστολής και παράδοσης των προϊόντων και αποδέχεται όλα τα προαναφερόμενα.
γ. Περιγραφή τρόπου πληρωμής μέσω τηλεφωνικής κλήσης
γα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης προβεί σε αγορά προϊόντων της «Lality» μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προβεί σε πληρωμή είναι η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η οποία θα έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση της αποστολής της παραγγελίας στον επισκέπτη.
γβ. Ο επισκέπτης στην ως άνω περίπτωση πρέπει να καταθέσει το συνολικό – τελικό ποσό της παραγγελίας σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς : 1. ………………………………………..
2……………………………………………….. και εν συνεχεία να αποστείλει αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας…………ΤΑΔΕ……………..
Το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής που θα λάβει η «Lality» με τον ανωτέρω τρόπο είναι απαραίτητο να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη που προέβη στην αγορά των προϊόντων .
VI. Ειδικά για παραγγελίες που παρουσιάζουν ενδεχομένως ειδικά χαρακτηριστικά όπως π.χ μεγάλη τελική αξία ή αυξημένο αριθμό τεμαχίων. η «Lality» διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο με τον επισκέπτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητά του και τα στοιχεία της παραγγελίας.
5. Διαθεσιμότητα προϊόντων
Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι ο τελευταίος δύναται να προβαίνει σε αγορές προϊόντων της «Lality» από τα εμφανιζόμενα στην Ιστοσελίδα
6. Τιμές προϊόντων.
ι.Η«Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι πωλεί τα εμφανιζόμενα προϊόντα στην τιμή που έχει σημειωθεί κάθε φορά κατά την χρονική στιγμή της πώλησης στην Ιστοσελίδα. Η «Lality» δηλώνει στον επισκέπτη ότι η τιμή των προϊόντων δύναται να μεταβάλλεται γιατί βρίσκεται σε συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους , όπως π.χ. η μεταβολή του κόστους παραγωγής τους , η πώληση του σε περιόδους εκπτώσεων κ.λπ. .π
ιι. Η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, εάν για λόγους που δεν φέρει ευθύνη π.χ. λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της Ιστοσελίδας ή εκ γραφικής παραδρομής έχει αναγραφεί τιμή διαφορετική από την κανονική ή εάν υπάρχει λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος.
Ιιι. Σε κάθε περίπτωση η Lality ενημερώνει τον επισκέπτη ότι θα ήταν σκόπιμο να επικοινωνεί με την «Lality» στο τηλ 6907365709 ή στο email …………………….. , εάν υποπέσει στην αντίληψη του οποιαδήποτε «μη κανονική» περιλαμβανόμενη στην Ιστοσελίδα» περιγραφή προϊόντος κατά τα χαρακτηριστικά του ή / και την τιμή του πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας.

7.Τρόποι πληρωμής

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το τίμημα των προϊόντων τα οποία θα αγοράσει μέσω της ιστοσελίδας με πληρωμή μέσω των πιστωτικών καρτών …………………….. καθώς και των χρεωστικών ……………….αλλά και μέσω PayPal , με αντικαταβολή και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό , όπως ειδικότερα ακολούθως περιγράφεται και σε κάθε περίπτωση η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι πληρωμής πραγματοποιούνται εντός των πλαισίων που καθορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.
ι. Πληρωμή με κάρτα.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης επιλέξει να πληρώσει με κάρτα, τούτο πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής έλεγχος των στοιχείων πληρωμής καθώς και ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα να μην ολοκληρωθεί η παραγγελία.
Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι δεν προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών καρτών καθώς και ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του απορρήτου τόσο των στοιχείων της παραγγελίας όσο και της πληρωμής.
Περαιτέρω για την ασφάλεια της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής τα στοιχεία της κάρτας του επισκέπτη κρυπτογραφούνται μέσω του συστήματος πληρωμών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται λόγω τραπεζικής πολιτικής δέσμευση των χρημάτων για 7 ημέρες.
Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα ο επισκέπτη πρέπει να παραλαμβάνει την παραγγελία ο ίδιος με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητάς του ή τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο.
ii. Πληρωμή μέσω PayPal.
O επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσει από την Ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας PayPal.
Η χρήση του συστήματος πληρωμών PayPal προϋποθέτει την εκ μέρους του επισκέπτη δημιουργία λογαριασμού στην ως άνω υπηρεσία και την αποδοχή των όρων της σχετικής σύμβασης με την Paypal , οπότε εν συνεχεία δύναται να επιλέξει μέσω της Ιστοσελίδας την ένδειξη «Πληρωμή μέσω Payapal».
Σε κάθε περίπτωση για τους ακριβείς όρους καθώς και για διευκρινίσεις για την λειτουργία του συστήματος Paypal ο επισκέπτης είναι χρήσιμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του συστήματος πληρωμών.
ιιι. Πληρωμή με αντικαταβολή .
Ο επισκέπτης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει τα προϊόντα, τα οποία θα αγοράσει από την Ιστοσελίδα με αντικαταβολή και πιο συγκεκριμένα με πληρωμή του ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η «Lality». Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας στον επισκέπτη στον χώρο που έχει οριστεί ως τόπος παράδοσης των προϊόντων και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για κάθε δαπάνη που πιθανόν να απαιτηθεί για την περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, ο επισκέπτης θα έχει ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι ενδέχεται για λόγους, όπως π.χ ο δυσπρόσιτος χαρακτήρας του τόπου παράδοσης της παραγγελίας, να μην υποστηρίζεται η υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή από τις συνεργαζόμενες με την «Lality» εταιρίες ταχυμεταφορών. Η «Lality», στην ως άνω περίπτωση θα ενημερώνει τον καταναλωτή ότι δεν είναι εφικτή η πληρωμή με τον τρόπο αυτό

iv. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
α. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να εξοφλήσει το ποσό με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει καταθέσει το σύνολο του ποσού σε κάποιον από του ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
α……………………………….
β. ………………………………
γ. Η κατάθεση του ποσού δύναται να γίνει δεκτή το αργότερο εντός

και εν συνεχεία ο επισκέπτης θα αποστέλλει στην «Lality» αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στο emai………………, όπου πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του.
β. Όπως ήδη ανωτέρω έχει σημειωθεί ο επισκέπτης έχει δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Στην περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ο επισκέπτης οφείλει να ακολουθήσει την ως άνω υπό στοιχ. 7 IV α διαδικασία.

8.Αποστολή και παράδοση προϊόντων

Ι. Χρόνος και τρόπος παράδοσης.
Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι ο ελάχιστος χρόνος που θα απαιτηθεί για την παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας, στον τόπο που προσηκόντως έχει δηλωθεί μέσω των κατάλληλων πεδίων της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη είναι το χρονικό διάστημα των………………………….εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση εντός…………………………..εργάσιμων ημερών.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών της «Lality».
Η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη και ο επισκέπτης αποδέχεται ότι ενδέχεται να τροποποιείται ο παρόν όρος σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση η «Lality» δηλώνει προς τον επισκέπτη ότι δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων για λόγους που δεν ευθύνεται η ίδια.
ΙΙ. Δαπάνη αποστολής.
Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι τα έξοδα αποστολής των προϊόντων βαρύνουν τον ίδιο τον επισκέπτη……………………………………εκτός από την περίπτωση αποστολής παραγγελίας στην Κύπρο, οπότε ο «Χρήστης» επιβαρύνεται με το ποσό των 20 ευρώ για τη δαπάνη αποστολής. Στην περίπτωση ύπαρξης δαπανών αποστολής ο «Χρήστης» θα έχει ενημερωθεί λεπτομερώς πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.
Η «Lality» διευκρινίζει ότι τα ανωτέρω, σχετικά με τη δαπάνη αποστολής, ισχύουν υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι η παράδοση πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών .


9. Όροι επιστροφής προϊόντων.

1.Επιστροφή προϊόντων λόγω υπαναχώρησης.

Η «Lality» ενημερώνει τον επισκέπτη ότι έχει δικαίωμα, εντός των ορίων και υπό τη ρητή επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, να επιστρέψει στην «Lality» το-α προϊόν-ντα , που έχει αγοράσει από την Ιστοσελίδα, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση της πώλησης υπό την προϋπόθεση επιστροφής του παραστατικού αγοράς και την τήρηση των σχετικών όρων, όπως κατωτέρω περιγράφονται.

ι. Περιγραφή δικαιώματος υπαναχώρησης και προθεσμία ασκήσεως.
Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που απέκτησε ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο τη φυσική κατοχή των αγαθών, να προβεί χωρίς να αναφέρει το λόγο σε υπαναχώρηση από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της Ιστοσελίδας.
ιι. Τρόπος άσκησης δικαιώματος.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης ο επισκέπτης δύναται να το ασκήσει αποστέλλοντας σε κάθε περίπτωση και τα προϊόντα στην «Lality»
α. είτε αποστέλλοντας στο…………….email…………………….,πάντα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ως άνω, το κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ και εφόσον έχει προηγουμένως συμπληρώσει με λεπτομέρεια τα στοιχεία που απαιτούνται και
β. είτε προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση προς την «Lality» της βούλησης του να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της Ιστοσελίδας και αποστέλλοντας αυτή στην «Lality».

Ειδικά στην περίπτωση που ο επισκέπτης αποστείλει ηλεκτρονικά τη δήλωση για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς η «Lality» θα αποστείλει αμελλητί προς τον επισκέπτη επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής του αυτής.

ιιι. Υποχρεώσεις Χρήστη σε περίπτωση υπαναχώρησης.
α. Ο επισκέπτης ο οποίος θα προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημέρωσε την «Lality», σύμφωνα με την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία, σχετικά με την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά στην οποία έχει προβεί μέσω της Ιστοσελίδας, να αποστείλει πίσω τα προϊόντα.
Η προθεσμία αυτή τηρείται εάν ο επισκέπτης επιστρέψει στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή των 14 ημερολογιακών ημερών .
β. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην «Lality» βαρύνουν τον επισκέπτη και η επιστροφή τους πραγματοποιείται από τις συνεργαζόγμενες με την «Lality» εταιρίες μεταφορών και ταχυμεταφορών
γ. Ο επισκέπτης υποχρεούνται μαζί με τα προϊόντα που θα επιστρέψει στην «Lality» να επιστρέψει και το παραστατικό που είχε εκδώσει η «Lality» για την πώληση των προϊόντων
δ. Τα προϊόντα που θα επιστραφούν στην «Lality» από τον επισκέπτη δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Επομένως ο επισκέπτης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να έχει αφαιρέσει τα καρτελάκια που πιθανόν να φέρουν τα προϊόντα. Ο επισκέπτης πρέπει να επιστρέφει τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία και να έχει χειριστεί τα προϊόντα χωρίς να έχουν υποστεί αλλοιώσεις είτε αυτά είτε η αρχική τους συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από το χειρισμό, που δεν ήταν απαραίτητος για να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.
ε. Ο επισκέπτης είτε στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας είτε στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στην «Lality» αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού που πρέπει να πληρώσει η «Lality». Υποχρεώσεις Εταιρίας σε περίπτωση υπαναχώρησης «Χρήστη» .
α. Η «Lality», χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα επιστρέψει στον επισκέπτη κάθε πληρωμή που έλαβε από τον τελευταίο και πάντως εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του επισκέπτη , σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην οικεία παράγραφο, να υπαναχωρήσει από την αγορά.
β. Κατά παρέκκλιση η «Lality» δεν απαιτείται να επιστρέψει στον επισκέπτη πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο επισκέπτης π.χ. στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης είχε επιλέξει ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με επιβάρυνση οικονομική δική του.
γ. Η «Lality» θα επιστρέψει τα χρήματα στον επισκέπτη χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τα οποία έλαβε τα χρήματα από τον επισκέπτη κατά τη σύναψη της πώλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης είχε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την αντικαταβολή, η «Lality» θα επιστρέψει τα χρήματα στον επισκέπτη με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του επισκέπτη τον οποίο πρέπει να έχει συμπληρώσει προσηκόντως και ευκρινώς στη φόρμα της δήλωσης υπαναχώρησης ή να τον έχει γνωστοποιήσει στην «Lality» ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε άλλης δήλωσης του περί υπαναχώρησης από την αγορά .
Η «Lality» θα επιστρέψει στον επισκέπτη κάθε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και στην περίπτωση κατά την οποία η πώληση έχει συναφθεί μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.
δ. Η «Lality» μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των χρημάτων στον επισκέπτη μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής – επισκέπτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο

2. Επιστροφή λόγω ύπαρξης ελαττώματος

Ο επισκέπτης έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση, τη διόρθωση του προϊόντος το οποίο αγόρασε μέσω της Ιστοσελίδας ή να του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε ή να μειωθεί το τίμημα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 Α.Κ και ειδικότερα για την αντικατάσταση ή την υπαναχώρηση ή τη μείωση του τιμήματος , στην περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν .
Στην περίπτωση αυτή ρητώς συμφωνείται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιώματα τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «Lality» περί ελέγχου και διαπίστωσης ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος.
Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την «Lality».